Menu

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ BABY GIFTS"

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията (наричан накратко Организатор) е „Ю Би Ар“ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 130969522, със седалище и адрес на управление: Гр. София, Ул. Нишава 36, ет.1, офис 2. Дружеството оперира три магазина на марката  NEXT от Великобритания на територията на Република България, с адреси: гр.София, 1434, ул.“Околовръстен път“ 214, София Ринг Мол, ет.1.; гр.София, 1421, бул. Арсеналски 2,  Парк Център София, ет.1.; гр.София, 1303, бул.  Александър Стамболийски 101, Мол София, ет.1 .

  1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е със срок 10 календарни дни от датата на подписване на съгласие за участие в промоцията.

  1. УЧАСТНИЦИ В ПРaОМОЦИЯТА

В Промоцията има право да участва всяко едно физическо лице, което е нов или стар за Организатора клиент, наричано накратко Участник.

  1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Участникът резервира в свой личен акаунт минимум 10 бр. артикули в един от търговските обекти на Организатора за срок от 10 календарни дни или до закупуване на всички артикули от пакета. Избраните артикули трябва да бъдат стоки без намаление или такива, които към момента на резервиране не участват в друга промоция.

Резервираните артикули се закупуват от близки и приятели на Участника, на които той/тя е съобщил за промоцията. Покупката им е възможна само и единствено от обекта, в който е направена резервацията, и който е отбелязан върху Бланка 1 за участие и фигурира в графичния файл със снимки и цени на моделите, изпратен от Организатора към Участника.

Покупките от резервацията се натрупат в личната сметка на Участника и на база на общата сума на закупените артикули се изчислява отстъпка, за която Участника  получава ваучер.  Ваучерът за отстъпка се използва при последваща покупка на артикул/артикули от който и да е от магазините Next Children управлявани от Организатора. Отстъпката е равна на 15% от стойността на закупените артикули от индивидуално избрания пакет на Участника.

При заявяване на участие, Участника  трябва да разпише изпечатаните 2 бр копия на Картата за Регистрация, попълнена електронно от служител в избрания магазин, на който Участника е продиктувал своите необходими данни, и върху която са попълнени данните на избрания магазин, броя артикули, тяхната обща стойност и датата на валидност на резервацията. Участника  ще получи копие от Картата за Регистрация с прикачен списък с избраните артикули, съдържащ подробна информация за всеки един от тях.

Организатора се задължава в срок до 2 работни дни от датата на включване в промоцията да изпрати чрез e-mail и VIBER (ако клиента е индикирал такъв) прикачен файл със снимки и цена на арткулите, който  Участника да сподели с близките си и да ги информира, че те могат да посетят магазина, за да закупят един или повече от избраните артикули.

При закупуване на артикулите близките на Участника изрично уведомяват служителя на каса, че покупката е към личната сметка на Участника, за да могат да се проследят всички закупени артикули от резервацията.

След като изтече периода на резервацията (или след като бъдат закупени всички стоки, ако това се случи преди изтичането ѝ), Организатора ще изпрати на Участника ваучер съдържащ  уникален код и сумата на отстъпката по имейл и VIBER (ако клиента е индикирал такъв). Сумата от ваучера ще бъде приспадната еднократно от последваща покупка след предоставяне на хартиено или електронно копие на служителя на каса във всеки един от  магазините на Организатора. Валидността на Ваучера е 6 месеца от датата на издаването му.

Ако стоките не бъдат закупени в по-горе споменатия срок  –  Организатора ги изважда за продажба и няма ангажимент да продължи да ги съхранява за Участника.

  1. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията нямат право да участват служителите на фирма Ю Би Ар ЕООД. Настоящи клиенти на фирмата, използващи вече отстъпки или други преференции също могат да участват, но с отпадане на личните им преференции, и само и единствено според правилата на настоящата промоция.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента). Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

7.2. Включвайки се в настоящата Промоция, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, Фейсбук профил, имейл, адрес и/или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани, събирани и администрирани от Организатора , както и неговите подизпълнители/партньори само и единствено за цели, свързани с тази Промоция, а именно: валидно участие в Промоцията и установяване на контакт с тях за целите на промоцията и комуникация с Участника в тази връзка вкл. предоставянето на Ваучери  за отстъпка.

7.3. Участниците в Промоцията предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят лични данни води до невъзможност за пълноценно участие в Промоцията и/или за получаване на спечелена награда.

7.4. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Промоцията и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

7.5. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

7.5.1. Право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни , и ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;

7.5.2. Право на коригиране на личните данни, ако са неточни;

7.5.3. Право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;

7.5.4. Право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

7.5.5. Право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;

7.5.6. Право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Промоцията и/или да получи награда, която е спечелил.

7.6. Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: лично на адрес Гр. София, Ул. Нишава 36, ет.1, офис 2., на имейл next.bulgaria@gmail.com или на телефон 0876543162.

7.7. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpd

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва. Правилата на Кампанията са публикувани на Фейсбук страницата на Организатора на адрес  https://www.facebook.com/ magazini.next.bulgaria/ с цел тяхната общодостъпност.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Фейсбук страницата му – https://www.facebook.com/magazini.next.bulgaria/, в случай, че не са по вина на Организатора.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Промоцията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Промоцията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1(един) ден преди да са влезли в сила на своят интернет сайт и Фейсбук страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА

.