Общи условия на Програмата за лоялност ‚Next Loyalty Club’

Ю Би Ар“ ЕООД, наричано по-долу Оператор е дружество опериращо магазините „NEXT Children“ в България и програмата за лоялност „NEXT LOYALTY CLUB”.

Натрупване на оборот и отстъпка

Присъединявайки се към програмата „NEXT LOYALTY CLUB” клиентите на магазините NEXT Children се възползват от атрактивни отстъпки на база натрупан оборот и специални предложения.  С всяка покупка те трупат точки в своята сметка.  В последствие тези точки могат да бъдат разменени за паричен ваучер, който се използва като отстъпка при последваща покупка.  Всеки похарчен 1 лв. носи 2 точки. От време на време фирмата прави специални промоции на определени артикули, при покупка на които клиентите получават двойно, тройно или четворно количество точки.

При натрупване на актив от 2000 точки, клиентите имат право да осребрят тези точки за ваучер на стойност 50 лв. Ваучерът важи за срок от 1 година от датата на издаването му и може да се използва както за покупки на стоки от нова колекция, така и за стоки в намаление.  Клиентите могат да проверят сумата на натрупаните си до момента точки като изискат информация от служителя на каса давайки номера на мобилния си телефон, който е и персоналният им идентификатор в програмата за лоялност „NEXT LOYALTY CLUB”.

Идентификация на клиента в Програмата за Лоялност

От съображения за опазване на околната среда, Операторът на програмата вече не издава физически карти на участниците в програмата.  При покупка на артикул клиентите се идентифицират чрез името си и номера на мобилният си телефон.  При осребряване на точки за получаване на ваучер за отстъпка, участниците ще трябва да представят на служителя на каса и документ за самоличност, заедно с идентифицирането си с име и номер.

Промяна на общите условия

Операторът има правото по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки и натрупване на оборот. Клиентите ще да бъдат уведомени за всички промени на общите условия на посочения от тях имейл и/или мобилен телефон. Операторът не носи отговорност за предоставени грешни лични данни от страна на клиента.  Операторът запазва правото си по всяко време временно да преустановява натрупването на оборот поради непреодолима сила или техническа повреда.

Защита на личните данни

Всички правила за защита на лични данни, могат да бъдат намерени на нашия уебсайт https://kidsclothes.bg/, както и на Facebook страницата на Магазини Next България в секция „Бележки“ .  Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. Включвайки се в настоящата Програма, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл, възраст и/или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Ю Би Ар ЕООД , както и неговите подизпълнители/партньори само и единствено за цели, свързани с тази Програма. Участниците в Програмата предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Програмата. Операторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Програмата и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

  1. Право на потвърждение дали Операторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;
  2. Право на коригиране на личните данни, ако са неточни;
  3. Право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;
  4. Право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Оператора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;
  5. Право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Оператора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване отОператора , или да поискат от Оператора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;
  6. Право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Програмата, респективно да използва натрупаните точки.

Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Оператора на някой от посочените контакти: лично на адрес ул.Нишава 36, офис 2, на имейл next.bulgaria@gmail.com или на тел: 0897000878.

  1. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.